Polityka Ochrony Prywatności

PODSTAWA PRAWNA

Polityka Ochrony Danych Osobowych, zwana dalej Polityką Ochrony Danych, została sporządzona w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej Rozporządzenie UE) oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest HackerU Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (02-092 Warszawa), ul. Żwirki i Wigury 16A. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym należy się kontaktować we wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących podmiotom danych. Inspektor Danych Osobowych: iod@hackeru.pl

CELE, PODSTAWA PRAWNA ICZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. realizacji zawartej umowy – przez okres obowiązywania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. dochodzenia, obrony i ustalania ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy – przez okres wynikający z okresu przedawnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. marketingu, promocji i sprzedaży usług (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – o ile taka zgoda zostanie wyrażona przy zawarciu umowy – przez okres 5 lat lub do momentu cofnięcia zgody.

W celu realizacji zawartej umowy o przeprowadzenie szkolenia, dane osobowe są przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji zawartej umowy. Wszystkie inne dane osobowe są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub innych obowiązujących regulacji. Wszystkie inne dane osobowe są przetwarzane w szczególnych przypadkach po wyrażeniu odrębnej zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą podmiot danych ma prawo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych mają również upoważnieni pracownicy Administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych. Odbiorcami danych mogą być także inne podmioty, którym Administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, np. podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony mienia i osób, usługi pocztowe i kurierskie, usługi przewozowe, księgowe itp. Dane osobowe mogą być także przekazywane stronom umów zawieranych przez Administratora, jeżeli będzie to konieczne do realizacji tych umów i będzie wynikało z zawartej umowy. Dane osobowe nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. Jako prowadzący szkolenia, Podmiot korzysta z usług firm, dzięki którym zapewnia najwyższy standard obsługi. W związku z tym dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na zlecenie Podmiotu. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez Podmiot wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. W związku z korzystaniem przez Podmiot z mediów społecznościowych, dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom portali: m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, a także obsługującym Podmiot agencjom marketingowym. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres email, ewentualnie zdjęcie będą widoczne dla innych studentów i instruktorów współpracujących z Administratorem Danych Osobowych. Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane osobowe są przekazywane do Izraela – państwa znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Kraj ten został uznany przez Komisję Europejską za bezpieczny pod kątem przetwarzania danych osobowych. W związku z korzystaniem przez Podmiot z narzędzi Microsoft Office 365, dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium EOG, w tym do USA.

PRAWA OSÓB, WZWIĄZKU ZPRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każda osoba, która przekazała Administratorowi dane osobowe, ma prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych, jeżeli:
  • wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  • wniesie sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,
  • wniesie sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celu dostosowania naszych usług do swoich preferencji,
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 6. przenoszenia swoich danych,
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, o ile następuje ono na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych (w tym prowadzenia działań w mediach społecznościowych) jest dobrowolne.

PEŁNA WERSJA POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – DO WGLĄDU W SIEDZIBIE ADMINISTARTORA