KURS PROGRAMISTA PYTHON OD PODSTAW

Intensywne szkolenie, dzięki któremu zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w programowaniu
w języku Python. Dzięki różnorodnym modułom, opanujesz podstawy programowania oraz zaawansowane techniki tworzenia aplikacji.

Kim zostaniesz po kursie?

Kim zostaniesz po kursie?

Język programowania Python jest jednym z najlepszych do nauki od podstaw. Prosta składnia oraz zachwycająca szybkość programowania to wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia szerokiego zakresu aplikacji internetowych. Kurs “Python Developer” pomoże Ci pogłębić wiedzę na temat ekosystemu Pythona. Nauczysz się tworzyć aplikacje przy użyciu frameworku Django oraz pracować z serwerami i bazami danych.

Czego się nauczysz?

Poznasz ekosystem Pythona i podstawowe zasady programowania.

Nauczysz się tworzyć aplikację internetową w oparciu o Django.

Zaczniesz pracować z plikami i bazami danych.

Zrozumiesz zasady programowania proceduralnego i obiektowego.

Opanujesz koncepcje testowania i pracy z Docker.

Zostaniesz poszukiwanym programistą Python na poziomie Juniorskim.

Proces kształcenia

text icon

Lekcja na żywo w aplikacji Zoom

O godzinie 19:00 w dniu zajęć udostępnimy link do wirtualnego pokoju. W ramach spotkań masz możliwość zadawania pytań, prezentowania swojego ekranu oraz bezpośredniej interakcji z instruktorem. Dzięki temu Twoja nauka będzie zbliżona do tradycyjnych zajęć stacjonarnych.

Prace domowe

Obowiązkowe zadania domowe utrwalające wiedzę zdobytą w praktyce.Trener udziela szczegółowych informacji zwrotnych na temat wszystkich ukończonych zadań.

text icon
text icon

Nagrywanie zajęć i materiały

Po każdej lekcji otrzymasz nagranie, abyś mógł odświeżyć pamięć i przejrzeć ważne punkty programu, kiedy i gdzie chcesz.

Kontakt z Trenerem na żywo

Trener, Opiekunowie kursu, inni Kursanci są zawsze dostępni online na ogólnym czacie i są gotowi pomóc w razie jakichkolwiek pytań.

text icon
text icon

Projekt dyplomowy

Projekt dyplomowy na koniec kursu, który można umieścić w CV.

Program kursu

192 GODZINY

Program został opracowany przez praktykujących specjalistów IT z wieloletnim doświadczeniem w komercyjnym tworzeniu oprogramowań dla początkujących w Pythonie.

1. Podstawy algorytmizacji i programowania

 • Ogólne informacje o programowaniu
 • Popularne języki programowania (klasyfikacje, typy)
 • Najlepsze języki programowania
 • Środowisko deweloperskie
 • Algorytmizacja
 • Algorytm i jego właściwości
 • Metody tworzenia algorytmów
 • Rodzaje algorytmów

2. Wprowadzenie do ekosystemu Python

 • Pierwsze wprowadzenie do Pythona
 • Podstawowe cechy języka
 • Zen Pythona
 • Narzędzia programistyczne
 • Wirtualne środowisko
 • Najprostszy program w języku Python

3. Podstawy Pythona (część 1)

 • PEP
 • Zmienne
 • Typy danych
 • Operatory
 • Ciągi znaków
 • Zmienne i niezmienne typy danych

4. Podstawy Pythona (część 2)

 • Konwersja typu
 • Funkcje wejścia i wyjścia
 • Reprezentacja zmiennych w pamięci
 • Komentarze
 • Import

5. Podstawy Pythona (część 3)

 • Formy operatorów przypisania
 • Formatowanie ciągów znaków
 • Operatory porównania
 • Operatory rozgałęzień
 • Cykle
 • Złożoność algorytmów, notacja Big O

6. Programowanie strukturalne

 • Funkcje i argumenty
 • Zakresy
 • Adnotacje
 • Dokumentacja kodu

7. Programowanie funkcyjne

 • Złożoność
 • Funkcje lambda
 • Funkcje wyższego rzędu
 • Mapowanie, filtrowanie, redukcja
 • Zamknięcia, przechwytywanie zmiennych
 • Dekoratory

8. Praca z wyjątkami

 • Wyjątki
 • Try/except
 • Bloki finally i else
 • Zgłaszanie wyjątków
 • Asercje

9. Praca z tekstem, serializacją i systemem plików

 • Kodowanie
 • Interakcja z systemem plików: moduł os
 • Praca z plikami
 • Serializacja i deserializacja
 • Praca z danymi zewnętrznymi: JSON, CSV
 • Wyrażenia regularne

10. Systemy kontroli wersji

 • Git
 • Praca z poleceniami Git
 • Przepływ Git
 • Zapoznanie się z usługami GitHub, GitLab, Bitbucket

1. OOP (część 1)

 • Klasy i obiekty
 • Metody, atrybuty, konstruktory
 • Hermetyzacja
 • Własność
 • Dziedziczenie i abstrakcja
 • Nadpisywanie metod i rozszerzanie funkcjonalności
 • Dziedzicze
 • MRO

2. OOP (część 2)

 • Metody obiektowe, metody klasowe, metody statyczne
 • Klasy danych
 • Polimorfizm
 • Przeciążanie operatorów
 • Tworzenie własnych wyjątków

3. Iteratory, generatory, wzorce

 • Iteratory i obiekty iterowane
 • Generatory
 • Wzorce projektowe

4. Bazy danych i SQL (część 1)

 • Bazy danych
 • DBMS
 • Język zapytań SQL, proste zapytania
 • Funkcje i procedury

5. Bazy danych i SQL (część 2)

 • Klucze
 • Indeksy
 • Łącza
 • Podzapytania i JOIN
 • ORM

6. Bazy danych i SQL (część 3)

 • Praktyka: korzystanie z surowego SQL i SQLAlchemy
 • Wdrażanie aplikacji konsolowej na surowym SQL
 • Wdrażanie aplikacji podobnej do poprzedniej przy użyciu SQLAlchemy i Alembic do migracji

7. Praca z internetem i siecią

 • Jak działa Internet
 • Architektura klient-serwer
 • Model OSI i stos protokołów TCP/IP

8. Wprowadzenie do tworzenia stron internetowych

 • Wzorce projektowe (MTV, MVC, MVVM)
 • Protokół HTTP
 • REST
 • Przegląd frameworków do tworzenia stron internetowych

9. Flask (część 1)

 • Ćwiczenie praktyczne: tworzenie prostej aplikacji we Flask
 • Używanie Flask jako głównego frameworka
 • Używanie psycopg2 do pracy z PostgreSQL
 • Pisanie "surowych" zapytań do bazy danych bez użycia ORM
 • Używanie Jinja2 do tworzenia szablonów

10. Flask (część 2)

 • Lekcja praktyczna: tworzenie aplikacji we Flasku przy użyciu SQLAlchemy ORM
 • Pisanie zapytań do bazy danych przy użyciu ORM,
 • Korzystanie z systemu migracji z Alembic

1. Django (część 1)

 • Django
 • Konfiguracja projektu Django
 • Podłączanie Postgres
 • Zarządzanie poleceniami
 • Aplikacje Django

2. Django (część 2)

 • Przedstawienia
 • Routing, przetwarzanie zapytań
 • Modele, Django ORM
 • Migracje
 • Szablony
 • Formularze
 • Paginacja
 • Część praktyczna: tworzenie prostej aplikacji Django

3. Django (część 3)

 • Lekcja praktyczna: praca z prostą aplikacją Django
 • Korzystanie z Django ORM
 • Korzystanie z Jinja2

4. Django (część 4)

 • Normalizacja bazy danych
 • Queryset
 • Seeder/Faker
 • Część praktyczna: Aplikacja Django - wypełnianie bazy danych fałszywymi danymi

5. Django (część 5)

 • Dostosowywanie wyświetlania w panelu administracyjnym
 • Sortowanie, filtry i wyszukiwanie w obszarze administracyjnym
 • Inline
 • Wyświetlanie niestandardowych pól
 • Akcje administratora
 • Część praktyczna: komplikowanie aplikacji Django

6. Django (część 6)

 • Lekcja praktyczna: Tworzenie bardziej złożonej aplikacji Django
 • Konfigurowanie rejestracji i uwierzytelniania w Django

7. Django (część 7)

 • Operacje masowe
 • Transakcje
 • ACID
 • Poziomy izolacji transakcji

8. Django REST (część 1)

 • Django Rest Framework
 • Postman
 • Parametry ścieżki, parametry zapytania
 • Serializatory
 • Cookies
 • Część praktyczna: tworzenie aplikacji na DRF

9. Django REST (część 2)

 • Testowanie w Django
 • Część praktyczna: praca z aplikacją DRF

10. Django REST (część 3)

 • Oprogramowanie pośredniczące Django
 • JWT
 • Biblioteki
 • Rejestracja/podpisywanie
 • Część praktyczna: praca z aplikacją DRF - rejestracja i uwierzytelnianie

11. Django REST (część 4)

 • Buforowanie
 • Część praktyczna: praca z aplikacją DRF

12. Django REST (część 5)

 • Lekcja praktyczna: praca z aplikacją DRF

13. Django REST (część 6)

 • Dokumentacja API: Swagger, OpenAPI
 • Część praktyczna: praca z aplikacją DRF

1. Celery

 • Wykonywanie zadań w tle
 • Celery
 • Celery Beat
 • Zaplanowane wykonywanie zadań
 • Część praktyczna: konfiguracja Celery i Celery Beat w aplikacji DRF

2. Równoległość (część 1)

 • Czym jest wykonywanie równoległe
 • Proces i wątek
 • GIL
 • Wielowątkowość
 • Przetwarzanie wieloprocesowe
 • Interakcja między procesami

3. Równoległość (część 2)

 • Problemy systemów z przetwarzaniem równoległym
 • Wzajemne blokady
 • Zamrożenia
 • Warunki kontradyktoryjności
 • Synchronizacja wątków (blokada, semafor, zdarzenie, warunek, bariera, kolejka)

1. Asynchronia

 • Czym są asynchronia
 • Coroutines, pętla zdarzeń, futures
 • Moduł asyncio
 • Acync/await
 • Synchronizacja zadań w asyncio

2. Aiohttp (część 1)

 • Zapoznanie z Aiohttp
 • Część praktyczna: tworzenie aplikacji na Aiohttp

3. Aiohttp (część 2)

 • Lekcja praktyczna: Aplikacja Aiohttp

4. FastAPI

 • Wprowadzenie do FastAPI
 • Część praktyczna: prosta aplikacja FastAPI

5. Nie tylko REST

 • Wprowadzenie do WebSockets
 • Wprowadzenie do GraphQL
 • Część praktyczna: tworzenie aplikacji przy użyciu WS

6. WebSockets

 • Lekcja praktyczna: aplikacja na WebSockets

1. DevOps

 • Czym zajmuje się inżynier DevOps
 • Wprowadzenie do AWS
 • EC2
 • S3

2. Amazon: podstawowe usługi

 • RDS
 • ELB
 • Route53
 • AWS CLI
 • Wdrażanie aplikacji w chmurze AWS

3. Systemy rozproszone

 • Architektura rozproszona
 • Twierdzenie CAP
 • Porównanie architektury mikrousługowej i monolitycznej
 • Skalowanie

4. Konteneryzacja

 • Konteneryzacja, wirtualizacja
 • Docker jako technologia
 • Sieć Docker
 • Tworzenie Dockerów
 • Część praktyczna: aplikacja w kontenerze

5. CI/CD

 • CI/CD
 • Kolejna płyta CD
 • Działania GitHub

1. Praca nad projektem

 • Metodologie tworzenia oprogramowania
 • Agile, Scrum, Kanban
 • Jira, Trello
 • Praca z dokumentacją projektu, Confluence
 • Wybór tematu pracy dyplomowej

1. Pilotażowa rozmowa techniczna

 • Próbna rozmowa techniczna
 • Odpowiedzi na pytania kursantów
 • Podsumowanie

1. Poszukiwanie pracy w IT

 • Pisanie CV i usługi związane z tworzeniem CV
 • Tworzenie profesjonalnego profilu LinkedIn
 • Pisanie listów motywacyjnych
 • Praca z wyszukiwaniem ofert pracy na różnych portalach
 • Osobiste porady dotyczące znalezienia pierwszej pracy w IT

1. Obrona projektu dyplomowego

 • Obrona pracy dyplomowej

Pomożemy Ci wybrać!

Jeśli masz pytania dotyczące formatu lub nie wiesz co wybrać, zostaw swój numer,
oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

PL +48

Twoje CV po szkoleniu

Certyfikaty

Certyfikat potwierdza, że ukończyłeś nasz kurs i będzie dodatkowym argumentem podczas zatrudnienia.

Stanowisko

Python
Developer

Pensja

 • 6 180 PLN - 9 200 PLN
  Młodszy Specjalista
 • 13 130 PLN - 20 470 PLN
  Specjalista
 • 13 130 PLN - 20 470 PLN
  Starszy Specjalista

Umiejętności zawodowe:

 • Realizacja pełnych projektów modularnych lub mikroserwisów: od sklepów internetowych po usługi dostawy jedzenia czy zamawiania taksówek.
 • Strukturyzowanie projektu w taki sposób, aby był skalowalny, a kod czytelny.
 • Tworzenie aplikacji typu web application z implementacją technologii front-end.
 • Tworzenie pełnych usług API dla klientów na bazie iOS, Android oraz dokumentacji API dla klientów przy użyciu Swagger.
 • Umiejętność pisania testów modułowych w celu pokrycia kodu i poprawy jakości programów.
 • Korzystanie z narzędzi deweloperskich, takich jak IntelliJ Idea od JetBrains, Git, Postman.
 • Praca z popularnymi bazami danych, takimi jak PostgreSQL, MySQL oraz wsparcie i optymalizacja kodu starszych projektów.
 • Korzystanie z najpopularniejszego frameworka Spring i technologii ORM, takich jak Hibernate, Spring Data JPA.

Certyfikaty

Certyfikat potwierdza, że ukończyłeś nasz kurs i będzie dodatkowym argumentem podczas zatrudnienia.

Koszt szkolenia

9500 PLN

Istnieje możliwość płatności za kurs w dogodnych ratach. Skontaktuj się z naszym Doradcą, żeby poznać szczegóły!

Rejestracja na szkolenie

PL +48