main logo
Zgłoś się

Klauzula informacyjna (RODO)

1. Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, administratorami Państwa danych osobowych są:
1) HackerU Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000818636. Z administratorem można się kontaktować za pomocą adresu mailowego [email protected]

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którymi można się kontaktować wysyłając wiadomość na adres: [email protected] lub ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa.

Z Inspektorami Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez HackerU Polska sp. z o.o. oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. obsługa zawartej Umowy, przyjmowanie dokumentów związanych z realizacją Umowy, itp.

3. Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

- realizacji zawartej umowy – przez okres obowiązywania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- dochodzenia, obrony i ustalania ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy – przez okres wynikający z okresu przedawnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

*- marketingu, promocji i sprzedaży usług (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – o ile taka zgoda zostanie wyrażona przy zawarciu umowy – przez okres 5 lat lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

W celu realizacji zawartej umowy o przeprowadzenie Szkolenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji zawartej umowy. Wszystkie inne dane osobowe będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub innych obowiązujących regulacji.

Wszystkie inne Państwa dane osobowe będą przetwarzane w szczególnych przypadkach po wyrażeniu przez Państwa odrębnej zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą mają Państwo prawo wycofać w dowolnym momencie. Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).

4. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli również upoważnieni pracownicy Administratorów, którzy muszą przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także inne podmioty, którym Administratorzy zlecą wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, np. podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony mienia i osób, usługi pocztowe i kurierskie, usługi przewozowe, itp. Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane stronom umów zawieranych przez Administratorów, jeżeli będzie to konieczne do realizacji tych umów i będzie wynikało z zawartej umowy.

Dane osobowe należące do Pani/Pana nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przekazywane do Izraela - państwa znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Kraj ten został uznany przez Komisję Europejską za bezpieczny pod kątem przetwarzania danych osobowych.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);

- ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

6. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz innych regulacji do wykonywania zadań wynikających z zawartej Umowy jest niezbędne do zawarcia z Państwem Umowy. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.