Cyberbezpieczeństwo w przemyśle – jak zadbać o podstawowe kwestie?

5 lipca 2024

Cyberbezpieczeństwo w przemyśle to kluczowy aspekt, o który muszą zadbać wszystkie firmy produkcyjne. Wraz z postępującą cyfryzacją i automatyzacją procesów przemysłowych, rośnie też ryzyko cyberataków, które mogą prowadzić do poważnych strat finansowych, przestojów w produkcji, a nawet zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników i środowiska. Jako eksperci z HackerU podpowiadamy, jak skutecznie chronić systemy przemysłowe przed zagrożeniami z cyberprzestrzeni. Sprawdź, co musisz wiedzieć o cyberbezpieczeństwie w przemyśle! 🏭🔒

Czym jest cyberbezpieczeństwo w przemyśle?

Cyberbezpieczeństwo w przemyśle to ochrona systemów sterowania i automatyki przemysłowej (ICS/SCADA), sieci operacyjnych (OT), urządzeń IoT oraz innych zasobów cyfrowych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych przed cyberatakami. Celem jest zapewnienie ciągłości, integralności i poufności tych systemów oraz danych, które przetwarzają.

"Specyfika cyberbezpieczeństwa w przemyśle wynika z krytycznej roli, jaką systemy sterowania i automatyki pełnią w procesach produkcyjnych. Ich awaria lub przejęcie kontroli przez hakerów może prowadzić nie tylko do strat finansowych, ale też do zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Dlatego tak ważne jest holistyczne podejście do ochrony, uwzględniające zarówno aspekty techniczne, jak i organizacyjne."
- Maciej Cieśla - Head of Cybersecurity (HackerU Polska)

Wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem w przemyśle wynikają m.in. z długiego cyklu życia systemów przemysłowych, ich specyficznej architektury i protokołów komunikacyjnych, ograniczonych możliwości aktualizacji i łatania podatności, a także rosnącej konwergencji sieci OT i IT. Dlatego skuteczna ochrona wymaga specjalistycznej wiedzy i narzędzi, dostosowanych do realiów środowiska przemysłowego.

Jak zadbać o kwestie cyberbezpieczeństwa w przemyśle?

Kompleksowe podejście do cyberbezpieczeństwa w przemyśle powinno obejmować szereg działań na poziomie technicznym i organizacyjnym. Oto niektóre z kluczowych praktyk:

 • Inwentaryzacja i kontrola zasobów: identyfikacja wszystkich systemów, urządzeń i aplikacji w sieci przemysłowej, wraz z ich konfiguracją, podatnościami i zależnościami.
 • Segmentacja sieci: podział sieci OT na mniejsze, izolowane strefy z kontrolą ruchu między nimi, w celu ograniczenia potencjalnego zasięgu ataku.
 • Kontrola dostępu: wdrożenie silnych mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczalności (AAA) dla użytkowników i urządzeń, w oparciu o model najmniejszych uprawnień.
 • Monitorowanie i wykrywanie zagrożeń: ciągłe monitorowanie ruchu sieciowego i zachowań systemów w poszukiwaniu anomalii i potencjalnych incydentów bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie podatnościami i aktualizacjami: regularne skanowanie w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach, priorytetyzacja i instalacja krytycznych łatek bezpieczeństwa.
 • Planowanie ciągłości działania i odtwarzania po awarii: opracowanie i testowanie planów reagowania na incydenty oraz przywracania systemów po awarii lub ataku.
 • Szkolenie i budowanie świadomości: regularne szkolenia pracowników w zakresie zasad cyberbezpieczeństwa i rozpoznawania potencjalnych zagrożeń.

cyberbezpieczeństwo w przemyśle

Czy warto przeprowadzić audyt cyberbezpieczeństwa?

Audyt cyberbezpieczeństwa to kompleksowa ocena bieżącego stanu zabezpieczeń systemów IT/OT w organizacji. Jego celem jest identyfikacja luk i słabych punktów, które mogą być potencjalnie wykorzystane przez hakerów, a także weryfikacja zgodności z normami i standardami branżowymi (np. ISA/IEC 62443, NIST SP 800-82).

Regularne przeprowadzanie audytów cyberbezpieczeństwa jest szczególnie istotne w środowisku przemysłowym, gdzie systemy często działają w trybie ciągłym i każda przerwa w produkcji generuje wysokie koszty. Audyt pozwala proaktywnie wykrywać i eliminować ryzyka, zanim zostaną one wykorzystane przez atakujących.

Audyt cyberbezpieczeństwa w przemyśle powinien obejmować m.in.:

 • Inwentaryzację i ocenę podatności wszystkich zasobów IT/OT.
 • Testy penetracyjne systemów i aplikacji.
 • Przegląd konfiguracji i architektury sieci przemysłowej.
 • Ocenę polityk i procedur bezpieczeństwa.
 • Analizę logów i zdarzeń pod kątem potencjalnych incydentów.
 • Ocenę świadomości i kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wyniki audytu służą jako podstawa do opracowania rekomendacji i planu działań naprawczych, mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i odporności na cyberataki.

Jak budować kompetencje cyber security w przemyśle?

Skuteczna ochrona przed cyberatakami w środowisku przemysłowym wymaga nie tylko odpowiednich narzędzi i procesów, ale przede wszystkim kompetentnych ludzi. Niestety, jak pokazują badania, aż 45% firm produkcyjnych wskazuje niedobór talentów jako główne wyzwanie w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa.

Budowanie kompetencji cyber security w przemyśle powinno odbywać się na kilku poziomach:

 • Szkolenia i certyfikacje dla specjalistów IT/OT: zapewnienie zespołom odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo dostępu do specjalistycznych szkoleń i certyfikacji (np. GICSP, GRID, CSSA).
 • Programy budowania świadomości dla wszystkich pracowników: regularne szkolenia uświadamiające zagrożenia i dobre praktyki cyberbezpieczeństwa, dostosowane do specyfiki danej roli i stanowiska.
 • Współpraca z zewnętrznymi ekspertami i dostawcami: korzystanie z wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych firm i konsultantów w zakresie cyberbezpieczeństwa przemysłowego.
 • Udział w społeczności i wymiana wiedzy: aktywne uczestnictwo w konferencjach, forach i grupach branżowych poświęconych cyberbezpieczeństwu w przemyśle.

Obszar kompetencjiPrzykładowe role
Zarządzanie ryzykiem i zgodnościąMenedżer cyberbezpieczeństwa, Audytor bezpieczeństwa
Architektura i inżynieria bezpieczeństwaArchitekt cyberbezpieczeństwa, Inżynier bezpieczeństwa systemów sterowania
Operacje i monitoring bezpieczeństwaAnalityk bezpieczeństwa, Specjalista ds. reagowania na incydenty

Kursy cyberbezpieczeństwa od HackerU

W HackerU oferujemy szeroki wachlarz kursów z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym specjalistyczne szkolenia dedykowane dla sektora przemysłowego. Nasi doświadczeni trenerzy, aktywni praktycy z branży, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, przygotowując uczestników do radzenia sobie z realnymi wyzwaniami cyberbezpieczeństwa w środowisku OT.

Nasze kursy łączą solidne podstawy teoretyczne z praktycznymi ćwiczeniami na realnych systemach i scenariuszach. Dzięki temu uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę, ale też praktyczne umiejętności, które mogą natychmiast zastosować w swojej pracy.

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla firm od HackerU

Dla firm produkcyjnych inwestycja w szkolenia z cyberbezpieczeństwa to nie tylko sposób na podniesienie kompetencji pracowników, ale też element szerszej strategii zarządzania ryzykiem i cyberbezpieczeństwa firmy. Dobrze wyszkolony zespół to kluczowy zasób w ochronie krytycznych systemów i procesów przed cyberatakami.

Nasze szkolenia dla firm obejmują m.in.:

 • Szkolenia świadomościowe dla wszystkich pracowników, uświadamiające zagrożenia i dobre praktyki cyberbezpieczeństwa w środowisku przemysłowym.
 • Specjalistyczne szkolenia techniczne dla zespołów IT/OT, pogłębiające wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa systemów sterowania, sieci przemysłowych, analizy zagrożeń itp.
 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne, w tym symulacje ataków i reagowania na incydenty, pozwalające przetestować i ulepszyć istniejące procedury bezpieczeństwa.
 • Konsultacje i doradztwo w zakresie opracowania strategii cyberbezpieczeństwa, dostosowanej do specyfiki danej organizacji i jej środowiska przemysłowego.

Podsumowując, cyberbezpieczeństwo w przemyśle to złożone i wielowymiarowe wyzwanie, wymagające połączenia odpowiednich technologii, procesów i kompetencji ludzkich. Kluczem jest holistyczne podejście, uwzględniające specyfikę systemów sterowania i sieci OT, a jednocześnie czerpiące z najlepszych praktyk i standardów branżowych. Inwestycja w edukację i rozwój kompetencji cyberbezpieczeństwa to inwestycja w bezpieczną i stabilną przyszłość każdej organizacji przemysłowej. W HackerU jesteśmy gotowi być Twoim partnerem na tej drodze.